Balmex általános szerződéses feltételek (BSzF)

Balmex általános szerződéses feltételek  (BSzF)

A Balmex általános szerződéses feltételek (BSzF) szabályozza, hogy:

BALMEX Kft, mint szállító/szolgáltató (1144 Budapest, Füredi u.74-76.)

milyen általános feltételekkel szállít árút és/vagy nyújt szolgáltatásokat a

mindenkori Megrendelője (Megrendelő) részére.

 

A Balmex általános szerződéses feltételek (BSzF) szolgálnak szerződésül a felek között olyan esetekre is, mikor a megrendelés a kiadott ajánlat alapján történik és a felek külön szerződést nem kötnek.

Jelen szerződéses feltételek része a Megrendelő részére kiadott Balmex ajánlat, melyre hivatkozással Megrendelő az árút és/vagy szolgáltatást megrendelte.

A Karbantartási és készenléti szolgáltatásokra jelen feltételrendszer nem terjed ki, azt külön szerződés szabályozza.

 

I, Általános teljesítési feltételek és terjedelem

1, A teljesítési terjedelem csak a mindkét oldali (Megrendelő, és Balmex) egybehangzó írásos dokumentumok alapján tekinthető elfogadottnak és ezzel szerződésesnek.

Megrendelést követően Balmex rendelés visszaigazolást küld, amelyet Megrendelő tartozik 3 munkanapon belül érdemben megvizsgálni. Nem egyértelmű megrendelés esetén Balmex kéri a visszaigazolás faxon történő hivatalos elfogadását.  Amennyiben a 3 munkanapon belül Megrendelő nem reagál a Balmex rendelés visszaigazolására, azt elfogadottnak és a Megrendelő számára egyértelműnek kell tekinteni. 

Általánosan megfogalmazott műszaki tartalmak esetén a konkrét termék és a Balmex által alkalmazott  általános műszaki tartalmak a mérvadóak.

A Megrendelő általános szállítási feltételei csak abban az esetben érvényesek, ha azt Balmex írásban kifejezetten elfogadta.

 

2, Minden átadott megoldási javaslat, elemzések, költségvetés, rajzok, és egyéb dokumentumok (Dokumentumok) a Balmex szellemi tulajdonát képezik. Ezeket harmadik fél részére csak a Balmex egyetértése esetén szabad hozzáférhetővé tenni, átadni.

Ezen pont 1. bekezdésének kikötései érvényesek a Megrendelő szemszögéből a Megrendelő Dokumentumaira is azzal, hogy a Balmex alvállalkozói részére – akire a teljesítés egy részét rábízta – a Megrendelő Dokumentumaihoz való hozzáférés szükség szerinti mértékben megengedett, az alvállalkozó bizalmas iratkezelési, titoktartási kötelezettsége mellett.

 

3, A teljesítési terjedelem részét képező kereskedelmi (nem a Megrendelő kizárólagos felhasználására készített) szoftverekre a Megrendelő nem szerez kizárólagos használati jogot, csak a megállapodás szerinti berendezéseken és számban használhatja azt.

 

4, Balmex jogosult a részteljesítésre, amennyiben a Megrendelő részére ez ésszerű.

Részteljesítésről felek előzetesen írásban megállapodnak.

Megrendelő köteles részteljesítést elfogadni, ha a helyszínre szállítás megtörtént, de az üzembe helyezés a Megrendelőnek felróható okból nem történhetett meg.  Ekkor a szerződéses összeg 80%-a vagy a leszállított részek 90%-a részteljesítésnek minősül és számlázható.

Megrendelő ugyancsak köteles részteljesítést elfogadni, ha Megrendelő a munkaterület átadásával az előre megállapodott kezdési határidőt 10 nappal meghaladóan késedelembe esik. Ekkor a Balmex által a projekthez addig beszerzett és a Balmex raktárában lévő berendezések és anyagok tekintetében a szerződéses összeg 90%-a részteljesítésnek minősül és számlázható.

 

5, Balmex fenntartja a jogot, hogy megrendelés elfogadása előtt bonitás vizsgálatot végezzen és ennek eredménye függvényében megfelelő biztosítékokat kérjen és a fizetési feltételeket az ajánlathoz képest megváltoztassa.

 

 

 

II, Árak és fizetési feltételek

1, A szerződéses ellenérték a benyújtott számla alapján a számlán szereplő pénznemben,  az ÁFA-val növelt összegben fizetendő átutalással a megadott fizetési határidőn belül.

Amennyiben eltérő megállapodás nincs a fizetési határidő 15 napon belül esedékes.

 

2, Vevő a számlát tartozik alakilag és tartalmilag beérkezéskor megvizsgálni és hiány, hiba, észrevétel esetén haladéktalanul jelezni. Késve vagy a lejárat előtt felülvizsgált számlák esetében, számla hiányosság esetén fizetési késedelemként csak legfeljebb egy méltányos felülvizsgálati és javítási idő kerül figyelembe vételre, az eredeti fizetési határidő egyébiránt változatlan marad.

 

3, A benyújtott számlák, ha egyéb megállapodás nincs, levonás nélkül fizetendők. (Megrendelő nem jogosult a számlákból önhatalmúlag levonni vagy visszatartani.)

 

4, A Megrendelő csak olyan követeléseket  érvényesíthet, amelyek írásban elismerésre kerültek vagy joghatályossá váltak.

 

5, Az átvételnél tapasztalt hiányosság miatti – írásban rögzített és mindkét fél által elfogadott -  visszatartás akkor érvényesíthető, ha Balmex a hiányt a fizetési határidő lejárta előtt nem küszöbölte ki és azt Megrendelő nem igazolta. Megrendelő a pótlás vagy javítás készre jelentését követően a teljesítésigazolást hiánytalan, hibátlan esetben tartozik haladéktalanul kiadni.

 

6, Árfolyamhoz kötött forint ár esetén Balmex a számlázáskor esedékes OTP bank HUF/EUR deviza eladási árfolyamot vizsgálja és ha az ajánlatban megadotthoz képest  2 %-ot meghaladó árfolyam növekedés van, akkor a 2 % feletti résszel növelt értékről bocsátja ki a számlát.

Az árfolyamhoz való kötés nem érinti a szolgáltatások (pl. installáció és telepítés) résztételeket.

 

III, Tulajdonjog fenntartás

1, A teljesítések felett a tulajdonjog a Balmex részére mindaddig fennmarad, amíg a Megrendelő az összes – adott ügyletet érintő -  fennálló Balmex követelését ki nem egyenlítette.

Megrendelő 20 % feletti részfizetése esetén, Balmex egy jól körülhatárolható teljesítési rész tulajdonjogát Megrendelő kérésére felszabadítja.   

 

2, A tulajdonjog fenntartás alatt a Megrendelőnek tilos a berendezést elzálogosítani vagy biztosítékul felhasználni.

A viszonteladás abban az esetben megengedett, ha a viszonteladó a tulajdonjogot a harmadik fél felé ugyan úgy mint a III/1. pontban a Balmex részére fenntartja.

 

3, Zálogfoglalás, elkobzás vagy egyéb harmadik fél általi (a tulajdont érintő) cselekményt Megrendelő tartozik azonnal jelenteni Balmex felé.

 

4, A Megrendelőnek felróható súlyos szerződésszegés esetén – különös tekintettel a fizetési késedelemre -  a Balmexnek a  figyelmeztetést követően joga van a berendezés visszavételére ill. a tulajdonjog fenntartás érvényesítésére (pl. berendezés leállítása, a használat megakadályozása), a Megrendelő köteles a berendezést kiadni,  a tulajdonjog fenntartás érvényesítést lehetővé tenni.

A berendezés visszavétele ill. a tulajdonjog fenntartás érvényesítése nem jelenti a szerződéstől való visszalépést, hacsak ezt Balmex írásban kifejezetten nem nyilatkozza.

 

IV, Határidők

1, A megállapodott határidők betartásának feltétele, hogy Megrendelő az ő kötelezettségeit időben teljesítse: adatszolgáltatás, dokumentum átadás, engedélyek átadása, munkaterület átadás, megállapodott egyéb teljesítések, és különös tekintettel a fizetési kötelezettségek.

Ha a feltételek időre nem teljesülnek, a teljesítési határidők meghosszabbodnak. Nem érvényes ez, ha a késedelem a Balmex miatt következik be.

 

2, Ha a határidők be nem tartása vismajor következménye (elemi csapás, katasztrófák, háború, sztrájk, vesztegzárak, előre nem közismert akadályozó törvényi változások, stb) a határidők meghosszabbodnak. Vismajor esetére késedelmi kötbér nem jár.  Bizonytalan idejű határidő túllépés esetén felek megállapodnak a szerződés fenntartásáról vagy megszüntetéséről.

 

3, Ha Balmex a fentieken túl szállítási késedelembe kerül, úgy heti 0,5 % de max. 5 % késedelmi kötbért fizet a késedelmesen teljesített részre, ha az a teljesítés egészét nem érinti.

 

4, A IV/3. pontot meghaladó mértékű, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kárigényeket, Balmex az esetleges póthatáridő túllépés esetére is kizárja.

Ezen kizárás nem érvényes abban az esetben, ha Balmex súlyos hanyagsága bizonyítást nyer. Fennmarad továbbá a Megrendelő szerződéstől való visszalépési joga, ha a póthatáridő is túllépésre kerül.

 

5, Ha a szállítást/teljesítést a Megrendelő kérésére az előre megállapodott kezdési határidőtől, ha ilyen nincs akkor a készre jelentéstől számítva 10 napot meghaladó mértékben késleltetni kell, akkor Balmex jogosult a 10 napot meghaladó időre raktározási díjat felszámolni, továbbá az árú ellenértékét kiszámlázni (I/4 pont).

 

V, Kockázat átszállás

1, Az árú ill. teljesítés feletti kockázat az alábbiak szerint száll át Megrendelőre:

            a, Árúszállítás esetén a megállapodott paritás szerint

b, Kivitelezés ill. telepítés esetén a helyszínre szállítást követően ill. az elvégzett teljesítések, részteljesítések, részmunkálatok elvégzését követően.

(Ami a helyszínen van vagy beépült, azért Balmex nem vállal tovább felelősséget, a megfelelő védelemről Megrendelő tartozik gondoskodni.)

Amennyiben külön megállapodás szerint lopásra ill. rongálásra Balmex köt biztosítást, úgy az anyagi kockázat a Balmex-é, de a határidő kockázat a Megrendelőt terheli.

c, Amennyiben Balmex átmeneti raktározást vállal, akkor gondoskodik az árú általa megfelelőnek ítélt elhelyezéséről. Az elhelyezés megfelelőségét tulajdonos tartozik ellenőrizni. A kockázatot azonban lopás, betörés-rongálás, tűzkár, vízkár, elemi csapás, katasztrófa károkra a tulajdonos tartozik viselni. (Ezekre biztosítást – ha igényli - a tulajdonosnak kell kötnie.)

 

VI, Telepítés

A szerelési és telepítési munkákra, ha egyéb megállapodás nincs az alábbi általános feltételek vonatkoznak: 

 

1, A Megrendelőnek a megfelelő határidőre, amelyről felek előzetesen írásban megállapodnak biztosítania kell a következőket:

            - A megfelelő és akadálymentes megközelítési és beszállítási útvonalat

            - A helyszín előkészítését (felszabadítás, kiürítés, takarítás)

            - Kapcsolódó megállapodott előkészítési munkákat

            - Kapcsolódó építészeti, épületgépészeti és villamos munkákat

            - Akadály és akadályozás mentes munkavégzési körülményeket

- A berendezés betáp és elmenő oldali valamint jelkábelek odavezetését és a  táplálási pontok feszültség alá helyezhetőségét.

- Megfelelő megvilágítást, fűtést, energia (kéziszerszámoknak) vételi lehetőséget.

            - Zárható, tiszta külön helyiséget (Öltözés, és szerszámtárolásra)

            - A munkaterület és a leszállított anyagok őrzését.

            - A berendezéseknek tiszta pormentes, végleges állapotú telepítési helyszínt

            - Speciális (nem elvárható) egyéni védőfelszereléseket

A munkaterület készre jelentését a Megrendelő írásban bejelenti

 

2, Megrendelő tartozik külön felszólítás nélkül a munkálatok megkezdéséig a szükséges hatósági engedélyeket, statikai véleményeket, kiviteli engedélyeket beszerezni, szükség szerint rendelkezésre bocsátani.

 

3, Megrendelő tartozik külön felszólítás nélkül a munkálatok megkezdéséig a Munkaterületen lévő, a munkálati helyszíneket, beszállítási útvonalat érintő eltakart  villamos, víz, csatorna gáz, szellőző vezetékeket, egyéb akadályozó járatokat megjelölni ezekről tájékoztatást adni.

 

4, Megrendelő tartozik a munkálatok megkezdéséig a szükséges – az ö kötelezettségi körébe eső – munkálatokat, tartószerkezeteket, kiváltó szerkezeteket és egyéb a Balmex munkavégzésének feltételéül szolgáló szolgáltatásokat,  munkákat, szerkezeteket , anyagokat a helyszínen olyan mértékig elkészíteni ill. rendelkezésre bocsátani, hogy Balmex a feladatát késedelem nélkül és megszakítás nélkül tudja végezni. 

 

5, Balmex a helyszíni szerelést és telepítést – ha korlátozást a megállapodás nem tartalmaz, vagy Megrendelő a megrendelés/szerződéskötés előtt nem közöl – lehetőleg folyamatos munkavégzéssel teljesíti, tehát a 24 órás munkavégzés lehetőség biztosítását kiköti. Megrendelő tartozik a munkaterület hozzáférhetőségét időkorlátozás nélkül biztosítani, a helyszínen egy felelős munkatársat – aki megfelelő helyismerettel, döntési jogkörrel rendelkezik és a helyi villamos hálózaton kapcsolást végezhet - rendelkezésre tartani. 

 

6, Amennyiben az egyeztetések után a Megrendelő írásos nyilatkozata ellenére a helyszínre szállítás/kiszállás indítása után derül ki, hogy a helyszíni körülmények nem teszik lehetővé a beszállítást vagy a munka végzést, illetve ha  Balmex hibáján kívül kivitelezés megszakítás szükséges,  Megrendelő tartozik az újabb kiszállítás/kiszállás költségeit illetve az 1 órát meghaladó várakozást megfizetni.

 

7, Balmex kivitelezés esetén a helyszínre szállítást, ha erről külön nem nyilatkozik a  „helyszínre mozgatás békázható megközelítés feltételével” vállalja. Ebben az esetben, az ettől való eltérés – kézi mozgatás lépcsőn, akadálymentesítés, speciális technika alkalmazása, stb – plusz költségeit, amennyiben Megrendelő ezeket nem maga biztosítja és Balmextől kéri, tartozik megfizetni.

 

8, Balmex minden kivitelezés során naplót vezet, ami egyszerű esetekben egy egyszerűsített nyomtatvány, nagyobb terjedelmű munkálatoknál  a szabványos építési napló. A napló megrendelői ellenjegyzése nem feltétele a teljesítésnek, az esetleges határidő és elszámolási viták alapjául szolgáló dokumentum. Megrendelőnek joga van a nap végén de legkésőbb a teljesítés végén – de nem később - betekintést kérni és ellenjegyezni. Megrendelőnek joga van kifogást emelni, ha valótlan feljegyzést tapasztal benne. A kifogást írásban kell közölni. Ezt Balmex kivizsgálja és megválaszolja. 

 

9, A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket, adatközléseket, írásban kell eljutatni Balmex részére. Az építési naplóba tett bejegyzésekről Balmexet faxon vagy mail formában haladéktalanul értesíteni kell.

 

10, Az ÉV mérés a Megbízó feladata,  Balmex csak kifejezetten megrendelt esetben végez ÉV mérést.

 

VII, Átvétel

Megrendelő a teljesítés elismeréseként haladéktalanul tartozik a teljesítésigazolást kiadni Balmex részére az átvételt követően.

 

1, A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, ha az átvételre felajánlott teljesítés olyan kisebb hiányosságokat tartalmaz,  amelyek az üzemeltetést, használatba vételt nem akadályozzák. Ilyen hiányosság esetén Megrendelőnek joga van visszatartás megállapítását kezdeményezni (a teljesítésre benyújtandó számla %-ban) , a visszatartás mértéke nem lehet túlzott, de kellő biztosítékot kell szolgáltasson, erről feleknek írásban kell megállapodniuk.

 

A Megrendelő ugyancsak nem tagadhatja meg az átvételt, ha a generál kivitelezés egyéb területein (azaz nem a Balmex teljesítési körébe tartozó) hiányosság van vagy nem Balmex teljesítési terjedelmébe tartozó pótlás szükséges.

 

2, A kölcsönös költségtakarékosság figyelembe vételével, főleg egyszerű telepítési munkák esetén, Balmex jelzése szerint az átadás/átvételre  a telepítés vagy a szolgáltatás befejezésével kerül sor. Amennyiben Megrendelő képviselője ezt nem várja meg és a személyes átvételre nem kerülhet sor, a teljesítést Megrendelő köteles elismerni vagy külön díjazás ellenében kérheti a külön átadás lefolytatását.

 

3, Megrendelő az átvételkor utólag olyan igazolások benyújtását, mérések elvégzését nem szabhatja az átvétel feltételének, amelyeket megrendeléskor nem közölt és azt Balmex vissza nem igazolta.

Általánosan megfogalmazott, nem részletesen definiált átadási dokumentumok és átvételi követelmények esetén az alábbi dokumentumok és vizsgálatok értendők: 

 

Átadási dokumentumok:

  • Üzembe-helyezési jegyzőkönyv másolata
  • Kivitelezői nyilatkozat
  • 1 példány Gépkönyv (1),
  • Opcionálisan: ÉV mérési jegyzőkönyv (ha Balmex terjedelme)

 

(1) Gépkönyv általában a gyártó által kibocsátott eredeti dokumentum vagy annak fordítása. Magyar nyelvű példány, ha még nem áll rendelkezésre, a méltányos fordítási időt figyelembe véve később kerülhet átadásra. Ez azonban nem jelentheti a teljesítés elismerésének megtagadását.

 

Átadási vizsgálatok:

Az adott berendezésre vonatkozó, a Balmexnél rendszeresített  üzembe-helyezési vizsgálatok, amelyek tartalmazzák a működés ellenőrzéseket, funkcionális üzemmód próbákat (a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott üzemi terhelésen), de nem terjednek ki a határérték ellenőrzésekre.

 

Terheléses vizsgálatokra - a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott üzemi terhelésen és/vagy műterhelésen - csak akkor kerül sor, ha azt a megállapodás tartalmazza. 

 

Egyéb speciális vizsgálatok ( zaj, rezgés, melegedés, kapacitás, kibocsátási határérték, stb. ) csak a szerződéskötés előtt tisztázott mértékben.

 

4, Elfogadottnak kell tekinti a teljesítést, ha a berendezést üzembe vették, vagy a Megrendelő hibájából nem történik meg az átvétel.

 

5, Teljesítés megtörtént:

 

A fentiek szerint, valamint:

  • Az árú Balmex raktárában történt átvétele esetén.
  • Árú szállítás esetén, ha az árú a vevői raktárba vagy a helyszínre leszállításra került.
  • Telepítés esetén, ha a berendezés telepítése üzembe helyezése megtörtént,  az átadási dokumentumok átadásra kerültek.
  • Részteljesítések, a mindenkori megállapodás szerint.

 

VIII, Oktatás

1, A kölcsönös költségtakarékosság figyelembe vételével, főleg egyszerű telepítési munkák esetén, Balmex jelzése szerint a kezelői oktatásra a telepítés vagy a szolgáltatás befejezésével kerül sor. Amennyiben Megrendelő ezt nem biztosítja, szakemberei ezen nem vesznek részt, a teljesítést Megrendelő köteles elismerni és külön díjazás ellenében kérheti a külön oktatás lefolytatását.

 

IX, Garancia, szavatosság

Hiányosságokért, amelyekhez a megígért de nem teljesülő tulajdonságok is tartoznak a Balmex az alábbiak szerint felel:

 

1, Balmex a garanciális és szavatossági kérdésekben – amennyiben azok nem a saját gyártású termékkel vagy részegységgel vannak összefüggésben - fenntartja azon jogát, hogy a termék vagy részegység eredeti gyártója véleményét ill. szükség szerint vizsgálatát figyelembe veszi, adott esetben a kérdést az eredeti gyártó illetékességébe utalja.

 

2, Mindazokat a részeket vagy teljesítéseket a szállító választása szerint köteles megjavítani, kicserélni, megismételni, amelyek használata a garancia időn belül, az átadás (kockázat átszállás) előtti körülményre visszavezethetően nem elhanyagolható mértékben csorbát szenvednek.

 

3, Garancia vagy szavatossági igényt haladéktalanul írásban jelezni kell Balmexnek.

A szállított és telepített helyhezkötött berendezésekre a telepítés (átadás) helyszínén vállaljuk  a garanciát.

A Balmex Kft. telephelyén átvett berendezések ill. a Balmex Kft. által szállított és telepített, de nem helyhez kötött berendezésekre vonatkozóan a garanciális javítás helyszíne a Balmex Kft. telephelye.

A garanciális hibaelhárítás megkezdését munkanapokon, munkaidőben a bejelentést követő munkanapon, de legkésőbb a rá következő munkanapon kezdjük meg.

A „normál” (gyártói specialista bevonását nem igénylő)  hibaelhárítás megkezdését munkanapokon, munkaidőben a bejelentést követő munkanapon, de legkésőbb a rá következő munkanapon kezdjük meg.

Normál munkaidőn kívüli hibaelhárítást vagy munkavégzést külön megállapodás/díjazás ellenében,  illetve készenlétet és rövidebb időn belüli kiszállást külön szervizszerződés keretében biztosítunk.

 

4, Az átadásnál kiderülő hiányosságok esetén Megrendelőnek joga van visszatartás megállapítását kezdeményezni (a teljesítésre benyújtandó számla %-ban) a hiányosság mértékének megfelelően, a visszatartás mértéke nem lehet túlzott, de kellő biztosítékot kell szolgáltasson, erről feleknek írásban kell megállapodniuk.

 

5, A  hiányosságok felszámolására Megrendelő a Balmexnek elegendő időt és lehetőséget (hozzáférést) kell biztosítson. Amennyiben Megrendelő ezt nem teszi, Balmex mentesül a kijavítás teljesítése alól, tehát Megrendelő lemond ilyen követeléséről.

 

6, Amennyiben Balmex a megállapodott póthatáridőt elmulasztja – feltételezve, hogy a javításban akadályoztatva nem volt - anélkül, hogy a hiányosságot kijavította volna, Megrendelő jogosult a szerződés módosítását vagy az ár leszállítását kérni.

 

7, A garancia vagy szavatossági kötelezettség nem terjed ki a természetes elhasználódásra, az olyan meghibásodásokra amelyek az átadást  (kockázat átszállás) követően keletkeztek hibás vagy hanyag kezelés, túlzott igénybevétel, alkalmatlan eszközök, hibás építési munkák, elégtelen alapozás, vagy olyan különleges külső körülmények következtében, amelyek a szerződésben nem voltak kikötve. Továbbá nem terjed ki nem reprodukálható szoftver hibákra. Ugyancsak nem támasztható garanciális ill. szavatossági igény a Megrendelő vagy harmadik fél által elkövetett nem szakszerű változtatások vagy szakszerűtlen üzembe helyezés következtében fellépő hibákra.

 

8, A garancia vagy szavatossági kötelezettség javítására, cserélésére vagy szolgáltatás ismétlésére szállítónak 6 hónap áll rendelkezésére, de csere esetén igazodik az adott rész szokásos szállítási határidejéhez.

A garancia vagy szavatossági kötelezettség ideje meghosszabbodik, azzal az idővel ameddig a hiba kijavítása meg nem történt.  

 

9, A Megrendelő további kárigényét szállító kizárja, de a termékfelelősségi igények érintetlenek maradnak.

 

X, Kereskedelmi, Szerzői, Szabadalmi jogok,

1,  Ha harmadik fél a Megrendelő felé a Balmex által szállított és szerződés szerint használt termékkel kapcsolatban megalapozott Kereskedelmi-, Szerzői -, Szabadalmi -jogi igénnyel lép fel, Balmex az alábbiak szerint felel Megrendelő felé:

 

a, Balmex saját választása szerint saját költségére joghasználatot szerez a termékre, vagy a terméket úgy változtatja, hogy az a fenti jogokat ne sértse, vagy a terméket kicseréli. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem elfogadható feltételekkel lehetséges, úgy szállító tartozik a terméket visszavenni és az árat visszatéríteni.

 

B, A Balmex előzőekben felsorolt kötelezettségei abban az esetben érvényesek, ha a Megrendelő a felé bejelentett igényt haladéktalanul írásban bejelenti,  a jogsértést a harmadik fél felé nem ismeri el, és a szállítónak minden elhárítási és egyeztetési lehetőségek biztosítva maradnak. Ha a Megrendelő a termék használatát kárenyhítési okokra hivatkozva felfüggeszti, kötelessége a harmadik fél figyelmét arra felhívni, hogy a használat-felfüggesztés nem a jogsértés elismerését jelenti.

 

2, A Megrendelő igénye kizárt, ha a jogsértést ő képviseli.

 

3, Kizárt továbbá a Megrendelő igénye, ha a jogsértés a Megrendelői adat szolgáltatásra, a szállító által előre nem látható felhasználásra vagy arra vezethető vissza, mert a terméket a Megrendelő módosította, vagy nem a szállító által szállított termékkel közösen használja.

 

4, További a szállítóval szembeni igények kizártak, azonban a termékfelelősségi igények továbbá a szerződéstől való elállás joga érintetlen marad.

 

XI, Meghiúsulás, szerződésmódosítás, szerződés felmondása

1, Amennyiben a teljesítés a szállítónak felróható okokból meghiúsul, Megrendelő jogosult kártérítésre. Azonban a kártérítés mértéke a meghiúsult rész értékének 10 %-ra korlátozott. Nem érvényes a korlátozás a szállító durva hanyagsága vagy a már kezdetkor fennálló, bizonyított szállítói ellehetetlenülés (túlvállalás, stb) esetén.

 

2, Ha előre nem látható események (vismajor) a szállítás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát jelentősen megváltoztatják, vagy a szállító gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják, a szerződést a felek a kölcsönös bizalom alapján módosítják. Amennyiben a szerződés a szállító részére gazdaságilag tovább nem képviselhető, joga van a szerződéstől visszalépni, de erről a szándékáról Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.

 

3, Szerződés felmondása a Megrendelő részéről csak írásban történhet. Megrendelő tartozik a már leszállított és/vagy az Ő megrendelésére a Balmex által beszerzett anyagokat átvenni, az elvégzett szolgáltatásokat, továbbá a felmondás teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat (beleértve: levonulási költségek, állagmegóvási munkálatok költsége) megtéríteni, Balmexet a beszállítók/alvállalkozók által támasztott felmondási költségektől mentesíteni (beszállítók/alvállalkozók igazolt költségeit megtéríteni, az adott projekthez történt beszerzéseket átvenni).

Balmex a felmondás igénye szerint haladéktalanul intézkedik a beszállítói és alvállalkozói felé a projekt leállításáról.

Jelen kötelmek vonatkoznak értelem szerűen a megrendelés/szerződés módosítása esetére is.

 

XII, Egyéb felelősség

1,A Megrendelő további kártérítési igényét szállító kizárja. Kizárás nem vonatkozik a termékfelelősségi kérdéskörre, továbbá azokra az esetekre, ahol Balmex durva hanyagsága bizonyítást nyert.

 

2,Termékfelelősségi kérdésekben Balmex hagyatkozik a gyártó cég (külföldiek) termékfelelősségére.

 

3, Balmex jogosult alvállalkozót alkalmazni, azzal a feltétellel, hogy az alvállalkozó által végzett munkáért is a Balmex tartozik teljes felelősséggel a Megrendelő felé.

 

XIII, Bíróság

Balmex a szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül igyekszik rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a szállító székhelye szerinti Bíróság illetékességét köti ki.

1

Kiváló és széleskörű termékkör

Hogy Önnek mindig kíváló minőségű berendezéseket ajánlhassunk

2

Szakmai, minőségi megoldások

Mert mi mindenre felkészülten állunk az Ön rendelkezésére

3

Minőség és gazdaságosság

Magas minőségű berendezéseinkkel gazdaságos megoldást kínűlunk Önnek is

4

Személyreszabott megoldások

Mert mi mindig partnerünk igényei szerint állítjuk össze javaslatainkat

5

Szakszerű szerviz

A forgalmazot berendezéseinkhez teljeskörű szervíz szolgáltatást nyujtunk

6

Folyamatos képzés

Hogy mindig a legkorszerűbb megoldásokkal tudjunk az Ön rendelkezésére állni

7

15 év szakmai tapasztalat

Tapasztalatunk a minőségi megoldásaink garanciája

8

Minősített beszállítók

Hogy Önnek mindig a legjobb minőséget tudjuk garantálni

Elkötelezett munkatársaink személye az Ön garanciája…

KAPCSOLATFELVÉTEL

Küldje el kérdését, felvetését, vagy akár problémáját, és mi 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Írja meg hogy mire van szüksége és mi felkeressük Önt az optimálisabb megoldással.

Üzenjen vagy hívjon minket bizalommal!
Tel.: +36 1 222-1987

Robotok elleni védelem feloldása

Balmex Kft. 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Fax: +36 1 221 74 06
Tel.: +36 1 222 19 87